لیست دستگاههای موجود و یا تحت سرویس آزمایشگاه مرکزی به شرح زیر است:

(برای سوالهای تخصصی می توانید با ایمیل و یا شماره تلفن کارشناسان محترم دستگاهها تماس حاصل فرمایید.)

 

1. Ultrasonic Probe (400 W)

  Price: 100000 R

  Operator: Ms. Ahmadlou

  Tel: 4173403-2059

  Email:

 

 

2. Atomic Force Microscope (AFM)

(Samples should have a roughness less than 2.8 micrometer)

  Price: 550,000 R

  Operator: Ms. Nahid Nejad

  Tel:

  Email: s-nahidinejad@araku.ac.ir

 

3. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

  Price: 300,000 R

  Operator: Mr. Afrasiabi, Mr. Sohrabi

  Tel: 0918-8500259, 0935-4534767

  Email:

 

4. Potentiostat

  Price: 250,000-600,000 R

  Operator: Mr. Ahmadvand

  Tel: 0918-9518403

  Email: n-ahmadvand@Aarshad.araku.ac.ir

 

5. XRD Analysis

  Price: 400,000-500,000 R

  Operator: Mr. Ghasemi

  Tel:

  Email: J-ghasemi@araku.ac.ir

 

6. FTIR Analysis

  Price: 200,000 R

  Operator: Ms. Mirzakhanian

  Tel: 4173403-2102

  Email: z-mirzakhanian@phd.araku.ac.ir

 

7. CHN Elemental Analysis

  (Samples should be free of Fluorine (F) elememt)

  Price: 500,000 R

  Operator: Mr. Heidari

  Tel: 0918-3689227

  Email: Heidary.farhad@yahoo.com

 

8. Vacuum deposition

  Price: 700,000-1,500,000 R

  Operator: Ms. Zarin khame

  Tel: 0912-6236426

  Email: zarrinkhameh@yahoo.com

 

 

9. Vaccum evaporator

  Price:

  Operator: Mr. Farahani

  Tel: 0939-9206078

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

10. Karl Fischer

  Price: 150,000 R

  Operator: Ms. Rahmatifar

  Tel: 0918-8602202

  Email:

 

11. UV-VIS Spectrophotometer

  Price: 150,000 R

  Operator: Ms. Rahmatifar

  Tel: 0918-8602202

  Email:

 

12. Chromatography

  Price: 200,000-300,000 R

  Operator: Mr. Hashemi nasab

  Tel: 0913-2611002

  Email:

 

13. Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

  Price:

  Operator: Mr. Darvishi

  Tel:

  Email:

 

14. PCR (plymer chain reaction)

  Price:

  Operator: Mr. Farahani, Ms. Beigi, Ms. Marivani

  Tel: 0939-9206078

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

15. HCM 1000 portable gas-exchange system

  Price:

  Operator: Ms. Beigi, Mr. Farahani

  Tel: 0939-9206078

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

16. Microkedjal

  Price:

  Operator: Ms. Zakeri, Ms. Jafari

  Tel: 0939-9206078

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

17. DNA Sequencer

  Price:

  Operator: Mr. Farahani, Ms. Marivani 

  Tel: 0939-9206078

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

18. Flowcytometer

  Price:

  Operator: Mr. Farahani, Mr. Shojaei

  Tel: 0939-9206078

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

19. Low Pressure Chromatography

  Price:

  Operator: Mr. Farahani, Ms. Gholami

  Tel: 0939-9206078, 0936-66370557

  Email: Bioshimior@yahoo.com

 

20. Densitometer

  Price: 200,000 R

  Operator: Ms. Farahani 

  Tel:

  Email:

 

21. Flame photometer

  Price:

  Operator: Mr. Farahani, Ms. Beigi

  Tel: 0939-9206078                       

  Email: www.Farahani8@gmail.com

 

22. HPGE

  Price:

  Operator: Dr. Hamidi

  Tel:

  Email:

 

23. Refractive index of liquid measurement

  Price: 100,000 R

  Operator: Ms. Farahani

  Tel:

  Email:

24. Collective measurement and services

 

 

 

 

   

صفحه اصلی

دستگاهها

درخواست آنالیز

خبرها

پیوندها

عکس ها

قوانین آزمایشگاه

تماس با ما