درخواست انجام آنالیزتوسط آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه

 

پژوهشگران محترم می توانند:

 

1. یکی از سه فرم زیر (سه برگی) را دانلود و با جزئیات کافی پر نمایند.

 

   فرم شماره 1: مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

   فرم شماره 2: مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه ها

   فرم شماره 3: مخصوص بخش های پژوهشی سایر نهاد ها و شرکت ها

 

2. هزینه مربوط به آنالیز را به شماره حساب 1443092990 به نام درآمد های متفرقه دانشگاه اراک در بانک تجارت شعبه دانشگاه اراک واریز نمایند.

 

3. فرم 3 برگی پر شده به همراه فیش بانکی واریز هزینه ها و همچنین نمونه های خود را به مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه تحویل دهند.

 

4. جوابهای مربوط به نمونه های خود را پس از انجام از آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک، مدیر آزمایشگاه مرکزی پیگیری نمایند.

 

5. در نهایت یک برگ گواهی مربوط به اطلاعات آنالیزهای انجام شده و تایید هزینه ها به درخواست کنندگان ارائه می شود.   

 

 

   

صفحه اصلی

دستگاهها

درخواست آنالیز

خبرها

پیوندها

عکس ها

قوانین آزمایشگاه

تماس با ما