مسئول آموزشی

سرکار خانم مریم السادات عمرانی زاده

شماره تماس-376-32777400-086

مسئول تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم اعظم دریابیگی

شماره تماس:376-32777400-086