مسئول امور فرهنگی

086-32777400-403 آقای رضا صحرایی کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشکده

عامل مالی و مسئول خدمات عمومی

جناب آقای عباس حبیبی

شماره تماس: