ارتباط با دانشکده علوم انسانی

آدرس: 

 

کد پستی: 

 

تلفن تماس:

 

دورنگار:

 

پست الکترونیکی:

 

کانال تلگرام دانشکده علوم انسانی: 

 

مسئول دفتر

جناب آقای سید محمد گودرزی فراهانی

شماره تماس: 32768244-086