مدیر گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دکتر جلیل مرادی

تحصیلات: دکترای تخصصی رفتارحرکتی

مرتبه علمی: استادیار

آدرساراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی 

086-32629170