اخبار و رویداد ها

« بازگشت

انتخاب آقای دکتر مرندی، آقای دکتر شاه منصوری و خانم دکتر ناهیدی نژاد به عنوان پژوهشگران برتر استانی سال های 98 و 99

انتخاب آقای دکتر مرندی، آقای دکتر شاه منصوری و خانم دکتر ناهیدی نژاد به عنوان پژوهشگران برتر استانی سال های 98 و 99