مدیر گروه فیزیک

در حال حاضر مدیریت گروه فیزیک بر عهده ی جناب آقای دکتر مازیار مرندی، با مرتبه ی علمی دانشیار می باشد.