کارشناس گروه

سرکار خانم دکتر شهلا ناهیدی نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک هسته ای

 

کارشناس گروه

سرکار خانم فائقه مینا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

 

کارشناس گروه

جناب آقای جواد قاسمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

 

کارشناس گروه

سرکار خانم روشنک قربانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای